University of KwaZulu-Natal NSFAS

University of KwaZulu-Natal NSFAS

ENTRANT STUDENTS

 
If you wish to apply for financial aid for 2024, you need to make an online application for NSFAS (National Student Financial Aid Scheme) funding on their website – www.nsfas.org.za   – as universities no longer issue NSFAS financial aid applications.  If you are unable to access the internet,  you may call the NSFAS Call Centre (Telephone Number 086 006 7327) for information or to post you a financial aid application to fill in and return to them by post.  If you wish to contact NSFAS by email their address is info@nsfas.or.za – they are also able to assist you through the application process or clarify any funding queries that you may have. The NSFAS application process for 2024 will open on 1 August 2024 and close on 30 November 2024.  Late applications will not be considered.  Before commencing the online application process,  please remember to scan a copy of your SA identity document as you will need to attach it to your application.  The online system will also advise you of any other supporting documents that you may need to attach.  NSFAS will advise you of the status of your application once they have received it.  Please note that NSFAS can only make final funding decisions after they have received your Grade 12 Final Examination results.

To apply for NSFAS funding, Click here: http://www.nsfas.org.za/content/loans.html

RETURNING STUDENTS

NSFAS has advised all Universities of its decision to move all financial aid applications onto the NSFAS Central Applications system for 2024.
In view of the above, Student Funding has not printed any financial aid applications for 2024.
Students who have received NSFAS loans in 2024 will be automatically migrated to the NSFAS 2024 application system and DO NOTneed to submit financial aid applications again for 2024.
The following categories of students ARE required to complete the NSFAS application process if they wish to be considered for NSFAS loans in 2024:

  • All first time applicants for NSFAS funding
  • All students who received bursaries in 2024
  • All students who were not NSFAS loan recipients in 2024
  • If you wish to apply for financial aid for 2024, you need to make an online application for NSFAS (National Student Financial Aid Scheme) funding on their website – www.nsfas.org.za

NSFAS Financial Aid Applications open 01 August 2024 and close 30 November 2024.
 
HOW TO APPLY?

The guidelines relating to entrants and returning students who wish to apply for financial aid are explained above.  Applications for financial aid must be done on the NSFAS website – www.nsfas.org.za and NSFAS will respond to applicants in January before registration.

Depending on your family income, and on your academic progress, UKZN may award you a bursary or a scholarship. There is never sufficient funding for all applicants and all applicants are financially screened and listed in academic priority.

Follow the instructions exactly with regard to information required, documents requested, and deadline dates.
Note that we try to give opportunities to as many people as possible so we do NOT offer funding if you already have a degree at the level at which you intend to study or if you already have a post-graduate vocational qualification, or if you are registering part-time or for a “self-funding course”.

To apply for NSFAS funding, Click here: http://www.nsfas.org.za/content/loans.html


WHAT YOU MAY BE AWARDED
IF YOU ARE FROM A REALLY NEEDY FAMILY WITHOUT OTHER FORMS OF FINANCIAL AID AND YOU HAVE REALLY GOOD RESULTS YOU ARE LIKELY TO BE AWARDED FINANCIAL AID.

If your results are mediocre or poor you are UNLIKELY to receive financial aid from the university.
YOU DO NOT NEED TO APPLY FOR A UNIVERSITY SCHOLARSHIP. Whether you are an entrant or an undergraduate, the Scholarships Committee will compare all students with excellent results, and will tell you whether you have been awarded one of the many scholarships. If you are an entrant you may also be awarded a merit award based on achieving excellent results in the Senior Certificate Examination. See under Scholarships for details.
WHEN ARE AWARDS MADE?

 
After Registration and from March onwards.
 
 
Uhlelo lweMali Ebanjwa Ebhange (Debit Order): INyuvesi (Isigaba Sezimali Zabafundi) ingahlela ukuthi imali ibanjwe ebhange ukukwelekelela ukuthi imali isiyonke ikhokheke ngemuva kokuthi kukhokhwe isibambiso esincane.
Ukukhokha Okuphezulu Komndeni kulabo abamukela Usizo Lwezimali nakho kungalusebenzisa lolu hlelo. Ungathintana namaHhovisi Ezimali Zabafundi kule nombolo (031) 260 1496 eThekwini, (033) 260 5953 eMgungundlovu, (031) 260 7685 eWestville, (031) 260 3433 e-Edgewood.
Uxhumana kanjani nabaxhasi bangaphandle: IRejista Yemifundaze Yangonyaka Wokufunda Wezi-2013 iyatholokala kuleli kheli P.O BOX 178, Florida Hills, 1716; noma esikoleni sakho noma emtatsheni wezincwadi kamasipala.
Umkhombandlela weMfundo Yamazinga Aphakeme eNingizimu Afrika, oshicilelwe abakwa Southern Directories (Pty) Ltd, uyatholakala ezitolo zezincwadi zasemaNyuvesi noma kwa HSRC Publications, P.O BOX 5556, Pretoria 0001.
Idathabhesi yaseNyuvesi ongakwazi ukufinyelela kuyo ngokuxhumana namaHhovisi Ezikhungo Zokusiza Abafundi Ngezimali noma usebenzise i-inthanethi kuleli kheli leNyuvesi: www.ukzn.ac.za ngaphansi kwesihlokwana esithi “Students” kanye nesithi “Finance your studies”.
Imifundaze ekhishwa yizinkampani ijwayele ukukhangiswa emaphephandabeni esigabeni sezemisebenzi.
Zama nokubhalela ngqo kuleyo nkampani noma Inhlangano eqondene nomsebenzi ofuna ukuwufundela: amakheli avamise ukutholakala Ezincwadini Zocingo Ezinombala Ophuzi.
Izindlela zokunciphisa izindleko:Hlala ekhaya noma ezihlotsheni. IHhhovisi Losizo Lwezimali lihlinzeka Ngesibonelelo Sokuhlala Ekhaya ukulekelela ezindlekweni zokugibela kulabo bafundi abaphumelele ukuthola usizo lwezimali.
BHEKA IBHUKWANA LEZIMALI ZABAFUNDI MAYELANA NEMALI YOKUFUNDA KANYE NEYOKUHLALA.